Disclaimer

Aansprakelijkheid

Hoewel ROBI AG met de grootste zorgvuldigheid op de juistheid van de gepubliceerde informatie let, kan er voor de juistheid, nauwkeurigheid, actualiteit, betrouwbaarheid en volledigheid van deze informatie geen garantie worden afgegeven.

ROBI AG behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, op ieder moment inhouden zonder voorafgaande aankondiging geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te wissen of voor een bepaalde tijd niet te publiceren.

Aanspraken jegens ROBI AG wegens materiële of immateriële schade die is ontstaan door de toegang of het gebruik, of het niet-gebruik van de gepubliceerde informatie, door misbruik van de verbinding of door technische storingen zijn uitgesloten.

Verwijzingen en Links

Verwijzingen en links naar websites van derden vallen buiten het verantwoordelijkheidsbereik va ROBI AG. De toegang tot en het gebruik van deze websites komen voor eigen risico van de gebruiker. ROBI AG verklaart uitdrukkelijk, geen enkele invloed op de vormgeving, de inhoud en de aanbiedingen te hebben op met de links gekoppelde websites. Informatie en diensten op de gekoppelde websites vallen voor de volledige omvang onder de verantwoordelijkheid van deze derden.

Ledere verantwoordelijkheid voor dergelijke websites wordt afgewezen.

Privacy

Op grond van artikel 13 van de Zwitserse Grondwet en de privacywetgeving heeft iedere persoon aanspraak op bescherming van de privésfeer en bescherming tegen misbruik van persoonlijke gegevens. ROBI AG houdt zich aan deze voorschriften.

Als u een bezoek brengt aan onze website, worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. De webservers van onze hosting-provider registreren slechts onpersoonlijke gebruiksgegevens, die zo kunnen worden bewerkt dat trends herkenbaar worden (logfiles). De gebruiksgegevens worden niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens.

Er geldt een uitzondering wanneer u op vrijwillige basis contact met ons opneemt. Bij het registreren van uw e-mailadres kan deze in een aparte database worden opgenomen, waarbij er echter geen verband is met de anonieme logfiles.

Copyright

De auteurs- en alle overige rechten op inhouden, afbeeldingen, foto's of andere bestanden op de website komen uitsluitend toe aan ROBI AG. De op de website afgebeelde merken worden gebruikt met toestemming van de merkeigenaren. Het hergebruik door bezoekers van deze website is uitdrukkelijk verboden.